Reklamační řád

„Garantujeme našim zákazníkům vysoce etické chování tím, že jednáme v souladu s Reklamačním řádem.“

 1. Realitní kanceláří REMAX se rozumí fyzická či právnická osoba podnikající na území České republiky v oblasti obchodu s realitami, která je na základě smlouvy o franšíze uzavřené se společností REMAX Česká republika smluvně oprávněna k využívání systému REMAX. Každá realitní kancelář REMAX je nezávisle vlastněna a provozována.

 2. Klientem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, které realitní kancelář REMAX poskytuje realitní služby.

 3. Shledá-li klient služby poskytované příslušnou realitní kanceláří REMAX za nevyhovující, nebo bude-li mít k provádění obchodního případu jiné výhrady, je oprávněn uplatnit tyto své výhrady (dále jen „reklamace“) u příslušné realitní kanceláře REMAX.

 4. Příslušná realitní kancelář REMAX sepíše s klientem o každé reklamaci, která je u ní uplatněna, reklamační protokol na aktuálně platném formuláři přijatém v danou dobu společností REMAX Česká republika. Klient má právo na kopii reklamačního protokolu. Formulář Reklamačního protokolu je v elektronické podobě ke stažení ZDE.

 5. Reklamace bude příslušnou realitní kanceláří REMAX vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se realitní kancelář REMAX s klientem písemně nedohodne jinak.

 6. Reklamaci může realitní kancelář REMAX uznat jako oprávněnou, nebo neoprávněnou.

 7. Pokud realitní kancelář REMAX uzná reklamaci za oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými nežádoucí stav odstraní, a poskytne klientovi náhradu. Náhradou se rozumí zejména sleva na poskytovaných realitních službách. Realitní kancelář REMAX zašle kopii reklamačního protokolu včetně informace o vyřízení reklamace společnosti REMAX Česká republika.

 8. Pokud realitní kancelář REMAX uzná reklamaci za neoprávněnou, informuje o tom bezodkladně klienta. Realitní kancelář REMAX zašle koopii reklamačního protokolu včetně informace o vyřízení reklamace společnosti REMAX Česká republika. Společnost REMAX Česká republika vyhodnotí reklamaci a v případě, že ji uzná zcela nebo zčásti jako oprávněnou, vyzve příslušnou realitní kancelář REMAX, aby zjednala náležitou nápravu dle pokynů společnosti REMAX Česká republika.

 9. Na základě zjištění učiněných z reklamačních protokolů vyvozuje realitní kancelář REMAX a společnost REMAX Česká republika důsledky, stanovuje metody, návody a dává pokyny, aby mohlo být předcházeno vzniku případných dalších reklamací.

 10. Realitní kancelář REMAX a společnost REMAX Česká republika zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů klientů v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 11. Tento reklamační řád je závazný pro všechny realitní kanceláře REMAX na území České republiky.

 12. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 16. prosince 2005. Tento reklamační řád může být měněn pouze společností REMAX Česká republika.