Průkaz energetické náročnosti budovy, energetický štítek

 Průkaz energetické náročnosti budovy, nebo-li energetický průkaz, je zcela nově definován zákonem č. 318/2012 Sb., jež je novelou zákona č. 406/2000 Sb. Dále je průkaz energetické náročnosti (průkaz ENB), někdy nazývaný energetický průkaz, resp. jeho forma a způsob zpracování, rozepsán ve vyhlášce č. 148/2007 Sb.. V současné době se připravuje novelizace této vyhlášky.

Energetický průkaz náročnosti budov obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením.

Kvalita zpracování průkazu je priorita, protože:

 • Nepoškozuje stranu prodávajícího či kupujícího.
 • Definuje předem náklady spojené s užíváním objektu.
 • Informuje majitele objektu o slabých místech energetických ztrát či úniků.
 • Platnost průkazu je na dobu 10 let.

Obsah průkazu energetické náročnosti

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a grafické znázornění energetické náročnosti budovy.

Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G, kde jsou také určeny jejich hranice. Průkaz zahrnuje:

 • Kvalitu stavebních konstrukci ve vztahu k tepelným unikům a ztrátám.
 • Energetickou spotřebu na topení a ohřev užitkové vody.
 • Energetickou spotřebu na svícení a elektricky proud umístěných spotřebičů.
 • Energetickou spotřebu na chlazení - klimatizaci.
 • Energetickou spotřebu celého objektu vztažné plochy na 1 m2/ rok / kW / hod.

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti

Průkaz energetické náročnosti - energetický průkaz je povinen zajistit vlastník budovy, stavebník nebo společenství vlastníků.

Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší 10 let a je povinnost ho přiložit k dokumentaci při:

 • prodeji nebo pronájmu budov, od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy
 • výstavbě nových budov,
 • při větších změnách dokončených budov,
 • a v dalších případech stanovených zákonem.


Povinnosti vlastníka budovy

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni:

a. zajistit zpracování průkazu

 • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
 • při pronájmu budovy,
 • od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,


b. předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 • možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
 • možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,


c. předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 • kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
 • nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,


d. zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

 • prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
 • pronájmu budovy nebo ucelené části budovy

 

Povinnosti vlastníka jednotky

a. předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 • možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
 • od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,


b. předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 • kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
 • od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,


c. zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji jednotky, od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.

d. pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán energetický průkaz, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. Ty pak nemusí uvádět v reklamních materiálech při prodeji nebo pronájmu jednotky.

Zpracovatel energetického průkazu

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. § 10, což je energetický specialista. Oprávněná osoba pro zpracování energetického průkazu - průkazu ENB musí být ovšem přezkoušená ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností vypracování energetického průkazu náročnosti budov.

REMAX může pro své současné i budoucí klienty zajistit následující služby:

 • Zpracování energetických auditů pro bytové domy, komerční objekty, panelové domy a další
 • Tvorba energetických bilancí náročnosti budov a jejich opatření v rámci investic a návratnosti
 • Zpracování energetických průkazů budov a štítků obálky budovy pro stavebně technické účely a jako součást energetických auditů
 • Optimalizace nákladů na vytápění budov s využitím diagnostiky energetickým monitoringem a nastavení topných systémů
 • Termovize stavebních konstrukcí, tepelných mostů a úniků, revize elektrických zařízení a technologií
 • Projektový audit již zpracovaných energetických zpráv, auditů, projektových dokumentací a stavebně technických opatření


V rámci spolupráce REMAX a společnosti Comfort Space, a.s. byl vyvinut jedinečný on-line software pro zpracování energetických průkazů. Průkaz může mít každý klient REMAX během 60 minut.

REMAX je první realitní síť kanceláří s tímto know-how pro své klienty.