Obchodní podmínky

 1. Definice: Pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, mají pojmy zde používané následující význam:

  Realitní činností
  se rozumí nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodej nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jakož i zprostředkování převodu družstevního podílu v bytovém družstvu.

  Realitní kanceláří REMAX
  se rozumí fyzická nebo právnická osoba podnikající na území České republiky v oblasti realitní činnosti, která uzavřela jako franšízant smlouvu o franšíze se společností Kreuziger&Sobotik, s.r.o, se sídlem Praha 9, K Rukavičkárně 94, IČO: 271 77 149, jako franšízorem. Smlouva o franšíze opravňuje a zavazuje realitní kancelář REMAX provozovat obchodní činnost v souladu s koncepcí systému REMAX, užívat jeho logo, know-how a postupovat v souladu s těmito obchodními podmínkami a etodickými postupy REMAX. Realitní kancelář REMAX je právně a finančně nezávislou osobou, která podniká svým jménem, na svůj účet a odpovědnost, a franšízor nenese žád-nou právní odpovědnost za jednání a výsledky podnikání realitní kanceláře REMAX.

  Realitním makléřem
  se rozumí fyzická osoba vyškolená v rámci systému REMAX, nezávisle podnikající na území České republiky v oblasti realitní činnosti, která je ve smluvním vztahu k některé z realitních kanceláří REMAX, na jehož základě je oprávněna a povinna k užívání systému REMAX.

  Smlouvou
  se rozumí písemná smlouva o poskytování realitních služeb, uzavřená mezi realitní kanceláří REMAX a klientem (fyzickou nebo právnickou osobou). Klientem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, které realitní kancelář REMAX poskytuje za odměnu realitní služby na základě smlouvy o poskytování realitních služeb. Klientem není druhá strana zprostředkovávané smlouvy, tedy osoba, která byla v rámci poskytování realitních služeb realitní kanceláří REMAX vyhledána. Klientem se tato osoba nestává ani uzavřením dohody o složení blokovacího depozita.

 2. Etický kodex:
  Realitní kanceláře REMAX a makléři REMAX postupují při poskytování svých služeb vždy v souladu se zájmy a pokyny klienta a při své činnosti se řídí právním řádem České republiky a Etickým kodexem REMAX Česká republika, jehož úplné znění je zveřejněno na webových stránkách www.re-max.cz.

 3. Smlouva o výhradním poskytování realitních služeb:
  Realitní kanceláře REMAX a makléři REMAX poskytují realitní služby pouze na základě písemné smlouvy. Veškerá práva a povinnosti, garance a výhody poskytované klientovi v rámci systému REMAX jsou podmíněny uzavřením písemné smlouvy.

 4. Provize:
  Za poskytování realitních služeb náleží realitním kancelářím REMAX provize stanovená ve smlouvě. Realitní kancelář REMAX je povinna i bez vyžádání vystavit a předat klientovi řádný daňový doklad o vyúčtování provize, který bude vedle všech právních náležitostí obsahovat i příslušnou výši DPH, pokud je realitní kancelář REMAX plátcem DPH. Provize zahrnuje provizi za realitní činnost a zahrnuje minimální rozsah služeb definovaný níže bez ohledu na to, do jaké míry byly v konkrétním případě klientem využity.

 5. Postup při prodeji/pronájmu:
  Popis standardního postupu prodeje nebo pronájmu nemovitostí, bytů, nebytových prostor nebo převodu družstevního podílu v bytovém družstvu je zveřejněn na webových stránkách www.re-max.cz.

 6. Úschova peněžních prostředků a depozitní účty:
  Za účelem zajištění vysokého stupně ochrany klientů byla v rámci systému REMAX přijata závazná pravidla pro úschovu a vypořádání kupní ceny. Na základě těchto pravidel jsou jednotlivé realitní kanceláře REMAX oprávněny přijímat blokovací depozita na svůj účet pouze do výše provize realitní kanceláře sjednané pro daný obchodní případ. Tyto peněžní prostředky musí být uloženy na bankovním účtu odlišném od provozního účtu realitní kanceláře REMAX. Veškeré ostatní peněžní prostředky klienta musí být uschovány a vypořádány prostřednictvím úschovy prováděné bankou nebo advokátní kanceláří, která se vůči franšízorovi smluvně zavázala dodržovat bezpečnostní podmínky úschovy peněžních prostředků. Úschova peněžních prostředků u jiných subjektů je nepřípustná, ledaže klient po předchozím poučení trvá na re-alizaci úschovy kupní ceny u jiného subjektu a písemně potvrdí realitní kanceláři REMAX, že se rozhodl na svou odpovědnost nevyužít bezpečnou formu úschovy REMAX.

 7. Minimální rozsah služeb:
  Realitní kancelář REMAX poskytuje klientovi následující standardní služby:
  1. prohlídku nemovitostí a doporučení kupní ceny / výše nájemného;
  2. inzerci na webu www.re-max.cz, vypracování marketingové strategie za účelem propagace nemovitostí, zahrnující umístění reklamní plachty, inzerci v tisku a jiných médiích atd.;
  3. obstarání výpisu z katastru nemovitostí a kopie či originálu katastrální mapy (pouze u prodeje nemovitosti);
  4. zajištění prohlídek nemovitostí se zájemci;
  5. uzavření dohody o složení blokovacího depozita s kupujícím a převzetí blokovacího depozita maximálně do výše provize za zprostředkování, organizační podporu
      při jednání smluvních stran nezbytnou k uzavření smlouvy o úschově, příp. smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy kupní a smlouvy o převodu družstevního podílu
      v bytovém družstvu (pouze u prodeje nemovitosti);
  6. v případě prodeje nemovitosti zajištění přípravy standardní smluvní dokumentace nezbytné pro realizaci obchodu (tedy smlouvu o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvu, návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, smlouvu o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu), včetně zajištění úschovy peněžních prostředků u certifikované advokátní kanceláře dle čl. 6 těchto obchodních podmínek; úschova peněžních prostředků u jiných subjektů není součástí standardních služeb REMAX a je plně hrazena klientem; v případě nájmu nemovitosti zajištění přípravy standardní nájemní nebo podnájemní smlouvy;
  7. organizaci podpisu smluvní dokumentace (v případě prodeje nemovitosti včetně ověření podpisů);
  8. podání návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti včetně zajištění kolku na úhradu správního poplatku (pouze u prodeje nemovitosti);
  9. organizaci předání nemovitostí včetně odečtu měřidel a vypracování předávacího protokolu;
  10. administrativní zajištění úhrady daně z nabytí nemovitých věcí (pouze u prodeje nemovitosti).

 8. Stav nemovitosti:
  Je-li předmětem realitních služeb pro klienta vyhledání vhodných nemovitostí ke koupi či pronájmu, jsou realitní kanceláře REMAX a makléři REMAX povinni sdělovat klientům objektivní informace o stavu nemovitostí, které klientům vyhledají. Realitní kanceláře REMAX a makléři REMAX neodpovídají za škodu, která vznikne v případě, že třetí osoba zamlčela či uvedla nepravdivé údaje ohledně stavu nemovitosti. Klienti berou na vědomí, že v případě každé transakce s nemovitostí je doporučováno detailní přezkoumání stavu nemovitosti učiněné nezávislým odborníkem.

 9. Informační povinnost:
  Realitní kanceláře REMAX a makléři REMAX po celou dobu platnosti smlouvy pravidelně objektivně informují klienta o stavu vyřizování věci a objednaných služeb.

 10. Reklamace:
  Klient může kdykoliv vznést reklamaci na kvalitu poskytovaných služeb realitní kanceláře REMAX nebo makléře REMAX a využít svých práv dle Reklamačního řádu REMAX Česká republika, jehož úplné znění je zveřejněno na webových stránkách www.re-max.cz. Klient má právo kdykoliv reklamovat kvalitu poskytovaných služeb prostřednictvím reklamačního formuláře umístěného na webových stránkách www.re-max.cz, nebo u příslušné realitní kanceláře REMAX. Realitní kanceláře i pracovníci reklamačního oddělení franšízora jsou povinni se vždy řídit Reklamačním řádem REMAX Česká republika a jakoukoliv připomínku či stížnost klienta bez odkladu vyřídit.

 11. Ombudsman:
  Realitní kanceláře REMAX a makléři REMAX garantují klientům nezávislé přezkoumání a posouzení reklamací prostřednictvím ombudsmana REMAX. Veškeré informace týkající se ombudsmana REMAX jsou uvedeny na webových stránkách www.re-max.cz.

 12. Povinné pojištění odpovědnosti za škodu:
  Realitní kanceláře REMAX jsou povinny mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za škodu po celou dobu poskytování realitních služeb v souladu s interními předpisy systému REMAX.

 13. Povinnost identifikace:
  Realitní kanceláře REMAX jsou dle zákona č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, povinnou osobou a jako takové mají povinnost provést identifikaci klienta a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.

 14. Mimosoudní řešení s pomocí ČOI: Dojde-li mezi realitní kanceláří REMAX a klientem ke sporu, má klient právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá u České obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz .